Zainteresowania badawcze

StartZainteresowania badawcze
Rozwiń


Profil1.jpg
 • Ilościowe zależności między strukturą chemiczną i retencją chromatograficzną (QSRR)
 • Analityka chemiczna i farmaceutyczna: teoria i zastosowania chromatografii
 • Chromatografia cieczowa w gradiencie pH fazy ruchomej
 • Chemometria, bioinformatyka, modelowanie molekularne i racjonalne podstawy projektowania leków
 • Oznaczanie lipofilowości i stałej dysocjacji leków i innych ksenobiotyków metodami chromatograficznymi
 • Oznaczanie powinowactwa leków do biomakrocząsteczek za pomocą chromatografii cieczowej i elektroforezy kapilarnej
 • Biosensory w badaniach oddziaływań lek-receptor
 • Sieci neuronowe w przewidywaniu efektów farmakologicznych i epidemiologicznych ksenobiotyków
 • Molekularna i submolekularna charakterystyka oddziaływania leków z białkami krwi i innymi biomakrocząsteczkami
 • Receptory imidazolinowe i alfa-adrenergiczne u szczura i człowieka
 • Farmakologia środków antyagregacyjnych i przeciwtrombotycznych
 • Proteomika i metabonomika
 • Biodostępność leków, w szczególności przenikanie przez barierę krew-mózg