Dorobek naukowy

StartDorobek naukowy
Rozwiń


Dorobek1.jpg
  • Autor 2 i współautor 34 książek oraz ok. 330 pełnotekstowych artykułów opublikowanych w wiodących wydawnictwach światowych z zakresu chemii (np. Chemical Reviews), chemii leków (np. Journal of Medicinal Chemistry), chemii analitycznej (np. Analytical Chemistry; Biosensors and Bioelectronics), bioinformatyki (np. Proteomics; Journal of Proteome Research), technologii farmaceutycznej (np. Journal of Pharmaceutical Sciences), farmakologii (np. Molecular Pharmacology) i medycyny klinicznej (np. Diabetologia, Thrombosis and Hemosthasis).
  • Sumaryczny Impact Factor pełnych publikacji w czasopismach naukowych wynosi ponad 500 punktów
  • Całkowita liczba cytowań wg Web of Science ponad 7 tys. plus ok. 1 tys. cytowań książek. Indeks Hirsha 49.
  • Promotor 22 doktoratów. Recenzent około 100 doktoratów, habilitacji i wniosków o profesurę, w tym 12 dla zagranicznych uniwersytetów (Szwecja, Francja, Holandia, Niemcy, USA, Litwa, Hiszpania, Belgia, Chorwacja, Serbia, Australia).
  • Zapraszany przez liczne międzynarodowe czasopisma do zamieszczania prac przeglądowych, między innymi przez “Analytical Chemistry” (1992) i przez “Chemical Reviews” (2007), wykładów w jednostkach naukowych i na sympozjach międzynarodowych oraz do komitetów naukowych licznych konferencji w kraju i za granicą.